Best CBSE School in Badaun, Best Senior Secondary School in Badaun Gallery
top schools in noida
RIYA PATEL | 97 | 2022-2023
ANANYA BANSAL | 95 | 2022-2023
DHANSHIKA SINGH | 92 | 2022-2023
PIYUSHI PAL | 91 | 2022-2023
ANUSHKA VARSHNEY | 88 | 2022-2023
CHITRANSHI | 87 | 2022-2023
GUNGUN VERMA | 87 | 2022-2023
ABHINAV SOLANKI | 87 | 2022-2023
LAXMI PATEL | 87 | 2022-2023
DRISHNA SHARMA | 97 | 2022-2023
VANI DUTT BHARADWAJ | 94 | 2022-2023
YASH RATHORE | 93 | 2022-2023
STUTI GUPTA | 93 | 2022-2023
AYUSH GUPTA | 92 | 2022-2023
ANSHUL GUPTA | 92 | 2022-2023
KHUSHI | 92 | 2022-2023
MEGHA | 91 | 2022-2023
AARAV VAISH | 90 | 2022-2023
YASH DUBEY | 90 | 2022-2023
ANGELINA SUSAN WILSON | 89 | 2022-2023
HARSH SHARMA | 89 | 2022-2023
SUBHI VARSHNEY | 85 | 2022-2023